Stan oświaty, podatki w górę i inne uchwały – sesja Rady Miejskiej

29 października w Swarzędzkim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w  Swarzędzu. Wśród podjętych przez rajców uchwał była wzbudzająca najdłuższą dyskusję uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przeciwna podjęciu uchwały podwyższającej podatki lokalne była radna Anna Tomicka, a radny Szymon Kurpisz  opowiadał się ze niższymi stawkami  podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej dla swarzędzkich stolarzy motywując to koniecznością posiadania przez stolarzy dużej powierzchni warsztatów i rolą rzemiosła stolarskiego dla prestiżu gminy i znaczeniem marki Swarzędz. Po informacjach, że nie można preferować stolarzy  ustalając stawki niższe dla jednej grupy zawodowej i, że stolarzom można pomagać inaczej dofinansowując np. ich udział w imprezach targowych wycofał swój wniosek i w ostateczności głosował za podjęciem uchwały.

Rada Miejska 29 października ustaliła następujące stawki podatku na rok 2020

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu – na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zl od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zl od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zl od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zl od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,79 zl od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,50 zl od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,00 zl od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych Świadczeń – 4,80 zl od 1m’ powierzchni użytkowej;

e) pozostałych. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 7,95 od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli – 3% ich wartości

Wszystkie uchwały podjęte w czasie sesji Rady Miejskiej

 • uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019
 • uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 – 2043.
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.
 • uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.
 • uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.
 • uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz od dnia 1 września 2019 r.
 • uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz.
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15.
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej.
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” zmienionej uchwałą nr IX/137/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019 roku
 • uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LII/548/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu wraz z własnością wzniesionego na niej budynku.
 • uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – H. Sienkiewicza
 • uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – P. Skargi.
 • uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gortatowo – Orkiszowa
 • uchwała w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”.
 • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu”.

Radni w czasie sesji zapoznali się również z protokołami Komisji Rewizyjnej:

 • z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację inwestycji przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 • z przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli na podstawie wybranych placówek – Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu, Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu.
 • z przeprowadzonej kontroli organizacji i zasad funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Swarzędzu w 2018 r.

W części wstępnej sesji radnym przedstawiono doroczną informację  o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *