Maraton sesyjny i „bitwa” o Chlebową

We wtorek 27 sierpnia odbyła się kolejna, już XII Sesja Rady Miejskiej. Sesję rozpoczęła się sympatyczna uroczystość pożegnania odchodzącej ne emeryturę dyrektor Biblioteki Publicznej Bolesławy Nawrockiej. Po sympatycznym pożegnaniu rozpoczął się maraton sesyjny trwający ponad 8 godzin.

W części wstępnej sesji wiceburmistrz  Grzegorz Taterka przedstawił „Informację o aktualnych i planowanych rozwiązaniach w zakresie komunikacji drogowej w Gminie Swarzędz.” Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, którą zdominowała  kwestia przeznaczenia ok. 300 000 zł na realizację ulicy Chlebowej w Gortatowie. Warto dodać, że na realizację tej polnej, utwardzonej tłuczniem  drogi, gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 193 600 zł z dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  Zabierając głos  w dyskusji radny Szymon Kurpisz podkreślał, że na terenie gminy jest wiele dróg i ulic wymagających budowy, a w tym przypadku przeznaczać się będzie środki  na nawierzchnię asfaltową  na drodze polnej.  Burmistrzowie z kolei podkreślali, że gmina po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie  z programu budowy dróg prowadzących do gruntów rolnych. Osobiście sądzę, że w momencie, gdy wystąpiliśmy o dofinansowanie i udało nam się je uzyskać,  nie wolno z niego rezygnować. Co najwyżej w przyszłości zastanowić się,  czy występować o dofinansowanie takich inwestycji. Pamiętać jednak trzeba, że ul. Chlebowa jest używana przez wiele osób z Gortatowa, a nawet Swarzędza jako droga  dojazdowa do Jankowa, Święcinka, Bugaja i dawnej „piątki”. Wartość gruntów wokół drogi niewątpliwie wzrośnie. Dlatego też jeśli podzielone zostaną na działki budowlane trzeba naliczyć adiacenty. (Opłata dla gminy od wzrostu wartości gruntu).

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.
 • sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036.
 • w sprawie zmiany Uchwały nr IX/135/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. „KAMELEON – zmieniam się II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do hokeja na sztucznej trawie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 3.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulicy Sarbinowskiej w Łowęcinie”.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Pszczelnej w Zalasewie”.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Rozpatrywanie w czasie  jednej sesji trzech planów zagospodarowania przestrzennego, z dużą ilością uwag, wymagających oddzielnego przegłosowania, spowodowało, że sesja przekształciła się w prawdziwy sesyjny maraton.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *