Ostatnia, robocza sesja Rady Miejskiej

2 października w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się ostatnia w tej kadencji, robocza sesja Rady Miejskiej.
W czasie obrad radni po przyjęciu protokołów z 2 poprzednich sesji i wprowadzeniu zmian w porządku obrad zapoznali się :

 1. Analizą i oceną wykonania budżetu w I półroczu 2018 r. na podstawie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.
 2. Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 3. Polityką senioralną w Gminie Swarzędz.

Następnie radni rozpatrzyli i podjęli uchwały:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz narok2018.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do WSA uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzającej nieważność uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalonej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ul. Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Leśna.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz – Łąkowa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mała Rybacka.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV1/349/201O Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 20 lOr. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska (pow, ca 240 ha).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo – część 1.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .Wierzenica – teren cmentarza i okolic”.

Radni Rady Miejskiej zapoznali się również z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz ze sprawozdaniami z Pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady w czasie kadencji 2014-2018.


 

   


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *