Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2021/2022

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji.

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół: rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Swarzędz.

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i (wraz z załącznikami) złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina, która wychowuje troje i więcej dzieci) – 60 punktów
 • niepełnosprawność kandydata – 60 punktów
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 60 punktów
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 60 punktów
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 60 punktów
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 60 punktów
 • objęcia kandydata piecza zastępczą – 60 punktów

Kryteria dodatkowe:

 • liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 punkt (max. 6 punktów)
 • dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 15 punktów
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – 10 punktów
 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 punkt za każdy rok (max. 5 punktów)
 • dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 5 punktów
 • dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna):

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny
 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej)
 • oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku
 • oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w gminie Swarzędz
 • zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zostało zwolnione w tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych
 • oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Harmonogram rekrutacji:

 • Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2015-2018). Termin: 1-15 lutego 2021 r.
 • Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2015 – 2018). Termin: 1-15 marca 2021 r.
 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Termin: 7 kwietnia 2021 r.
 • Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Termin: 7-14 kwietnia 2021 r.
 • Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych). Termin: 16 kwietnia 2021 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2015 – 2018). Termin: 17-24 maja 2021 r.
 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Termin: 28 maja 2021 r.
 • Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Termin: 28 maja – 7 czerwca 2021 r.
 • Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych). Termin: 9 czerwca 2021 r.

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół: rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem jest gmina Swarzędz

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2015) rodzice muszą bezpośrednio kontaktować się z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół – zobacz niżej, jakie są kryteria.

Kryteria:

 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły – 20 punktów
 • kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz – 15 punktów
 • wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 10 punktów
 • kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 5 punktów

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

Harmonogram rekrutacji:

 • Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową. Wypełnienie wniosków i złożenie w placówce – dla kandydatów spoza obwodu szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej. Termin: 1-15 marca 2021 r.
 • Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Termin: 7 kwietnia 2021 r.
 • Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Termin: 7-14 kwietnia 2021 r.
 • Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych). Termin: 30 kwietnia 2021 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów). Termin: 17-24 maja 2021 r.
 • Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Termin: 28 maja 2021 r.
 • Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Termin: 28 maja – 7 czerwca 2021 r.
 • Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych). Termin: 9 czerwca 2021 r.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół
Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” na os. Czwartaków w Swarzędzu

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

One thought on “Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2021/2022

 • 11 marca 2021 at 16:13
  Permalink

  Bardzo dobre rzeczy słyszeliśmy o tym przedszkolu:) Chyba trzeba pomyslec nad zmianą… moj synek ma juz 6 lat ale mamy jeszcze mlodsza Zuzke i zastanawiamy się nad dobrym przedszkolem:) P.S. Teraz w biedronce przy Działyńskiego super promocja na produkty pampers nawet 60% taniej;) warto skorzystać…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *