Radni podnieśli diety sobie i sołtysom

W czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego  radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu  i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży krajowych i zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Rada Miejska w Swarzędza ustala wysokość diet w stosunku do kwoty bazowej określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na danych rok.  Stawka bazowa dla gmin posiadających od 15 – 100 tys. mieszkańców wynosi w roku 2019 2013, 10 zł.

W związku z powyższym radni określili, że dieta:

  • przewodniczącej rady wynosi 2013,10 zł – 100% stawki bazowej
  • wiceprzewodniczących rady 1610,48 – 80% stawki bazowej
  • przewodniczących komisji rady – 1610,48 zł  – 80% stawki bazowej
  • wiceprzewodniczących komisji rady – 1509,82 zł – 75% stawki bazowej
  • pozostałych radnych – 1409,17zł – 70% stawki bazowej

Określono również wysokość diet sołtysów. Zostały one uzależnione od licz\by mieszkańców zamieszkujących sołectwo:

Dieta wynosi obecnie:

  • w sołectwie do 500 mieszkańców – 603,93 zł – 30% stawki bazowej
  • w sołectwie od 501 do 1000 mieszkańców – 664,32 zł – 33% stawki bazowej
  • w sołectwie powyżej 1001 mieszkańców – 705,68 zł – 35% stawki bazowej

O powodach zwiększenia wysokości diet  radnych i sołtysów informuje uzasadnienie uchwały, w którym czytamy:

Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym, rada gminy ma możliwość ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, tj. w przypadku Gminy Swarzędz, dla sołtysów poszczególnych sołectw. Uchwała podjęta przez Radę Miejską w Swarzędzu na podstawie ww. przepisu obowiązuje od lipca 2007 roku i wskazane w niej stawki nie stanowią godziwej rekompensaty za codzienną pracę radnych i sołtysów na rzecz wspólnoty samorządowej. Obowiązujące diety dla sołtysów nie są dodatkowo w żaden sposób uzależnione od wielkości społeczności wiejskiej, jaką reprezentują poszczególni sołtysi.

Proponowane w projekcie uchwały wysokości diet pozwalają na bardziej sprawiedliwą rekompensatę dla sołtysów za czas poświęcany na rzecz jednostek pomocniczych, w tym współpracę z organami gminy, a także częściowo uzależniają wysokość diety od wielkości sołectwa, które reprezentują.

Szacowane skutki finansowe niniejszej uchwały dla budżetu Gminy na rok 2019 wynoszą około 55 tys. złotych.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *