„Będę popierać działania władzy służące poprawie jakości życia mieszkańców” – mówi przewodniczący Komisji Rady Miejskiej Mateusz Matuszak

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku w wyborach samorządowych i powtórnego wybrania do Rady Miejskiej w Swarzędzu z terenu południowej części miasta. Proszę o szersze przedstawienie się mieszkańcom całej gminy.

Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. Ponowny wybór, w dodatku z wynikiem, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania to ogromna nobilitacja i jeszcze większa odpowiedzialność. Chciałbym raz jeszcze podziękować mieszkańcom za okazane poparcie i życzliwość mojej osobie. Satysfakcja z wyborów jest dla mnie potrójna – cieszy mnie także miażdżące zwycięstwo burmistrza Szkudlarka, z którego komitetu startowałem oraz wynik naszej listy z okręgu nr 1 – Swarzędz-Południe.
Parę słów o mnie? Mam 28 lat, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM, prowadzę własną działalność gospodarczą, od listopada 2014 roku z zaszczytem piastuję funkcję radnego.

Z jakich swoich działań podejmowanych w minionej kadencji jest Pan szczególnie zadowolony? Czym chce się Pan zająć w ciągu najbliższych 5 lat.

W minionej kadencji rozpoczętych lub uregulowanych zostało wiele kwestii bardzo ważnych dla mieszkańców południa miasta. Rozpoczęła się procedura projektowa przebudowy niefortunnego przejścia podziemnego przy Dworcu PKP, na ukończeniu jest projekt budowy parkingu po południowej stronie. Ogromną satysfakcję dało mi poparcie mojego wniosku do budżetu obywatelskiego dotyczącego projektu oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kórnicka – os. Cegielskiego. Warto dodać, że w mijającej kadencji uregulowany został status prawny terenu, na którym usytuowana jest ścieżka. Z innych kwestii, jestem dumny z pomysłu Plebiscytu – Sportowiec Roku i wieńczącej ten Plebiscyt Gali Sportu. Naszym celem było, aby dzięki temu wydarzeniu mieszkańcy szerzej poznali sportowców-mieszkańców gminy Swarzędz, a także zintegrowanie całego środowiska sportowego, które z roku na rok jest coraz liczniejsze.
W ciągu najbliższych 5 lat chciałbym kontynuować to, co rozpoczęliśmy. Marzy mi się finalizacja strategicznych dla południa inwestycji, oprócz wymienionych wyżej myślę także o tunelu przy Skansenie. Mam zamiar popierać działania władzy wykonawczej służące poprawie jakości życia mieszkańców Swarzędza.

Został Pan najmłodszym przewodniczącym komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Jakimi sprawami będzie zajmować się kierowana przez Pana komisja Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, która w tej kadencji została powiększona i w jej skład weszły 2 dotychczasowe komisje?

Zakres zadań komisji, której mam przyjemność przewodniczyć jest w tej kadencji bardzo szeroki. Oświata, kultura, sport, promocja gminy, organizacje pozarządowe, sprawy rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne. Komisja składa się jednak z niezwykle merytorycznych, dobrze przygotowanych radnych i jestem pewien, że przez najbliższe 5 lat sprostamy postawionym przed nami zadaniom.
Jest Pan również członkiem Komisji Rewizyjnej. Jaką rolę – według Pana – pełni we współczesnym samorządzie? Czy jej zadania nie będą pokrywać się zadaniami powstałej w tej kadencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?

Rola Komisji Rewizyjnej jest znacząca i nieco inna od pozostałych. Powołana jest w celu kontroli, w imieniu Rady, działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Powierza się jej kontrolę legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności burmistrza, podporządkowanych mu jednostek oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
W bieżącej kadencji część zadań, które dotychczas leżały w gestii Komisji Rewizyjnej przeszła do kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Co do zasady, wprowadzone zmiany uważam za słuszne.

Jakie są – według Pana – najważniejsze zadania inwestycyjne bieżącej kadencji? Jakie powinny być zrealizowane w Pana okręgu wyborczym?

Tunel w ciągu ul. Tabaki, modernizacja przejścia podziemnego przy Dworcu PKP, uporządkowanie tematu gospodarki śmieciowej na osiedlach spółdzielczych. W moim okręgu główne inwestycje na najbliższych 5 lat to modernizacja kolejnych ulic, boisko do hokeja na trawie przy SP5, oświetlenie ścieżki rowerowej, parking przy Dworcu PKP, modernizacja nawierzchni Placu Handlowego, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Pogodnej…mógłbym długo wymieniać. Wiele zrobiono, wiele przed nami, ale biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę władzy wykonawczej z Radą Miejską – jestem optymistą.

Rozmawiał Piotr Choryński

„Informator Swarzędzki” 2019 nr 2 – LutyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *