XVI Sesja Rady Miejskiej

26 listopada w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej. W pierwszej części obrad wiceburmistrz T. Zwoliński przedstawił informację  o realizacji zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Radni podjęli w czasie obrad uchwały:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 – 2043.
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2020.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 • w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji dla Inwestycji „Budowa obwodnicy Swarzędza”.
 • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020 – 2024.
 • w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu oraz nadania statutu tej jednostce organizacyjnej.
 • w sprawie zapewnienia obsługi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 • w sprawie przystąpienia Gminy Swarzędz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/455/2018 w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz.
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewid. 31/4 przy ul. Planetarnej w Zalasewie.

Radni  zapoznali się również z wnioskami z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną  dotyczących:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.