Uchwalili budżet na 2019 rok

18 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia w 2018 roku sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Wśród podjętych przez radę uchwał była uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2019 rok. Z podjętego przez radnych dokumentu wynika, że przyszłoroczne dochody budżetu wyniosą 274.297.204,69 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 285.038.760,69 zł, z czego na wydatki majątkowe przypada 62.199.830,76 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10.741.556 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rada Miejska 18 głosami „za” i przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym głosowała za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie.

Na zakończenie obrad zebrani podzielili się opłatkiem, składano sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2019. W czasie obrad wystąpił Chór „Akord”, a harcerze z Kobylnicy przekazali władzom miasta „Betlejemskie światełko pokoju”. Występ chóru „Akord” związany był z zakończeniem swarzędzkich uroczystości jubileuszowych 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę , 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety i 380-lecia lokacji Swarzędza.

 



 



Wydatki majątkowe w roku 2019

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 185.000 zł. W ramach zadania opracowywana jest koncepcja na odprowadzanie wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice oraz dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Cmentarnej, Słowackiego, Cybińskiej, Cichej w Swarzędzu.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 300.000 zł i są przeznaczone na budowę odcinków kanalizacji tłocznej, na którą nie uzyskano dofinansowania w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 150.000 zł. Środki przeznaczone są na rozpoczęcie inwestycji związanej z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Kościelonka, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.
4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021. Do budżetu na 2019 rok wprowadza się kwotę 100.000 zł na wykup sieci wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
1. Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 3.200.000 zł, w tym, na podstawie porozumienia między Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz kwota 2.500.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji celowej do Powiatu Poznańskiego na budowę ronda, wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości stanowiące własność prywatną. Dodatkowo w ramach zadania zakończone zostaną prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Kwaśniewskiego (rondo) ¬zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 125.000 zł. jako udział finansowy Gminy Swarzędz dla Powiatu Poznańskiego na opracowanie dokumentacji technicznej. Partycypacja w kosztach dokumentacji wynika z wcześniej zawartego porozumienia z Powiatem Poznańskim.

3. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul.
Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) – zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2018-2019. W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy ¬zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji tj. przebudowy ulicy Dworcowej na odc. od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej.
2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2019 wynosi 600.000 zł.
3. Przebudowa ulic w Bogucinie – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 700.000 zł.
4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł. Środki
finansowe zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ciągu
komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców w Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną – Etap III oraz zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców i przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2019 przeznaczono kwotę 700.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego) oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
6. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 ¬zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego )oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
7. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2019 planuje się kwotę 1.400.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Placu Powstańców Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości stanowiące własność prywatną.
8. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy:
Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 2.250.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę ul. Hebanowej i Botanicznej a także na zakończenie prac projektowych budowy ul. Polskiej oraz przebudowy ul. Greckiej i Irlandzkiej.
9. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 wynoszą 35.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie przebudowy ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie.
10. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF. W roku 2019 przeznacza się kwotę 200.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.
11. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadza się kwotę 100.000 zł. środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji związanej z budową chodnika w ulicy Olszynowej.
12. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 590.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości. Dodatkowo na rozpoczęcie rozbudowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.
13. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2019 kwota 1.000.000 zł będzie wykorzystana dla realizacji przebudowy ul. Wiatrakowej.
14. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul.
Tysiąclecia w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017- 2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuacje oraz zakończenie prac projektowych.
15. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz ¬etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka¬Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa ¬Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 23.408.186,42 zł. Środki przeznaczone na zakończenie i rozliczenie przebudowy ul. Transportowej, zakup autobusów oraz modernizację bazy transportowej w Garbach.
16. Przebudowa ulic w Jasinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018- 2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 254.000 zł.
z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji
technicznej na przebudowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, Wrzosowej i Sołeckiej w w Jasinie.
17. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy związanej z modernizacją przejścia podziemnego oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Łąkowej.
18. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul ic Poznańska¬Sienkiewicza w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018- 2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zleconej dokumentacji technicznej.
19. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie.
20. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej ¬dokumentacja – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ścieżki rekreacyjnej od SkateParku do Poznania wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.
21. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz ¬zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 155.000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 200.000 zł.
2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 350.000 zł, tytułem rozliczenia finansowego – zgodnie z zawartą umową notarialną z dnia 29 marca 2018r.
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego
1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2) – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2020. W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł.
2. Budowa budynków komunalnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 1.280.000 zł.
3. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł,
z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej oraz projektu wyposażenia obiektu.
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze
1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie inwestycji na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin
1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem – zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2019 zaplanowano kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji na parterze Ratusza.
2. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji
oprogramowania dla UMiG – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, min. na zakup sprzętu teleinformatycznego, sprzętu serwerowego i sieciowego.
3. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, na wdrożenie i rozbudowę systemu wirtualizacji w oparciu o platformę Vmware ESXI wraz z archiwizacją danych
i rozbudową systemu backup-u dla maszyn wirtualnych.
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
1. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzcy patroni – tablice informacyjne ¬zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie i montaż tablic informacyjnych o swarzędzkich patronach. Lokalizacja tablic na terenie miasta
i gminy Swarzędz.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu
i w Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 10.000 zł.
2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu
i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 40.000 zł, w tym na zakup syren alarmowych.
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność
1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego.
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
1. Zakup zmywarko-wypażarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne; w budżecie na 2019r. przeznacza się kwotę 11.403 zł.
2. Zakup podwójnej wiaty rowerowej „Perła” do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – zadanie jednoroczne; na zakup wiaty podwójnej, przeznaczonej na 40 miejsc parkingowych z oszlakowaniem bocznym przeznacza się kwotę 24.800 zł.
3. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 2019 zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku frontowego SP 5 (os. Mielżyńskiego) w Swarzędzu.
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu ¬zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania z kontynuacją i końcowym rozliczeniem w roku 2021.
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 150.000 zł na końcowe rozliczenie zleconej dokumentacji technicznej.
Rozdz. 80104 Przedszkola
1. Zakup pieca gazowego do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu – zadanie
jednoroczne; na wymianę pieca przeznacza się kwotę 36.900 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.884.144,41 zł.
2, Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania ¬inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.714.500 zł.
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz – w zakresie wymiany źródeł ciepła ¬na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2019 roku kwotę 350.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany żródeł ciepła i likwidację żródeł niskiej emisji a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic
1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz ¬inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 781.000 zł, na końcowe rozliczenie budowy oświetlenia ul. Polnej w Paczkowie, jak również na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz, na podstawie posiadanych dokumentacji technicznych.
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, na budowę zbiornika wyrównawczego na terenie ujęcia wody w Gortatowie. Inwestycja realizowana będzie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej – w budżecie na 2019 rok przeznacza się kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł
2. Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie przyświetlicowym w Jasinie ¬zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Jasinie. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 10.000 zł.

3. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Rabowicach – zadanie majątkowe
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019
zaplanowano kwotę 10.000 zł.
4. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021, znajdujące się w WPF, na rok 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozliczenie za dokumentacje techniczną budowy świetlicy w Garbach oraz rozpoczęcie jej realizacji.
5. BUDŻET OBYWATELSKI – Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na zakup i montaż zadaszonych wiat rowerowych ze stojakami na terenie Ośrodka Kultury w Swarzędzu.
Rozdz. 92116 Biblioteki
1. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na
os. Raczyńskiego 19 – zadanie majątkowe, jednoroczne; w planie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 110.163,03 zł.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność
1. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzkie Gwiezdne Wrota – obserwatorium astronomiczne – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę obserwatorium astronomicznego, które zlokalizowane będzie w rejonie pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina
w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 – 100.000 zł. 2. Budowa boiska w Uzarzewie – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2020. Planowane środki na 2019 rok – 20.000 zł, na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej i parkingu z oświetleniem w rejonie istniejącego boiska i zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kasztanowej w Uzarzewie.
3.Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci
i młodzieży wraz z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 260.000 zł.
4.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin¬zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 25.000 zł.
5.-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
6.-Modernizacja placu zabaw w Janikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 25.164,20 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.364,20 zł.
9. Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy w Kruszewni – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 23.400 zł.
10. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 15.653,26 zł.
11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 21.152,24 zł.
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy zadanie
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 na realizację zadania wynoszą 9.000 zł.
13. BUDŻET OBYWATELSKI Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rabowicach – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i ogrodzenie terenu, jako realizację I etapu inwestycji.
14 . BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Wierzenicy.
l5 . BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczynie – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację I etapu budowy placu gier i zabaw w rejonie skrzyżowania ul. Różyckiego – Wieniawskiego w Gruszczynie.
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność
1. Wymiana płytek na pływalni SCSiR w Swarzędzu – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2019 rok 300.000 zł.
2. Wykonanie inwentaryzacji i projektu na remont instalacji p.poż. na dachu budynku hotelowego – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana na 2019 rok kwota 50.000 zł.
3. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota 19.000 zł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *