XLVI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 23 stycznia 2018 r., o godz. 13:00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Program:

 • Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 • Przedstawienie koncepcji budowy Centrum Sztuki Meblarskiej.
 • Przedstawienie planu obchodów 380 – lecia miasta Swarzędza.
 • Koncepcja zagospodarowania lotniska.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz
  – A. Fredry.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz
  – A. Fiedlera.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz
  – J. Gagarina.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin i w miejscowości Gortatowo – Ziołowa.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – Kuźnicza.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część C.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi za rok 2017.
 • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2017.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 • Zapytania i wolne głosy.
 • Komunikaty.
 • Zakończenie XLVI sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *