Od 1 lipca podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych

Na prośby skierowane do naszej redakcji ponownie zamieszczamy informację o podwyższeniu opłat za wywóz odpadów.

OD 1 LIPCA 2019 r. NASTĄPI ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH
I W CZĘŚCI ZAMIESZKANYCH !

 

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

 

Nieruchomość

Stawka opłaty od jednego mieszkańca

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

do 4 lokali mieszkalnych

16,00 zł

30,00 zł

powyżej 4 lokali mieszkalnych

14,00 zł

30,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Właściciele omawianych nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu obowiązującym od dnia 1 lipca 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

Uchwała nr XLIII/230/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 1146).

Uchwala nr XLIV/235/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomaeracji Poznańskiej” z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 2738). 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *