Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli – co, jak i kiedy?

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz.

Od 15 do 31 marca 2022 r. należy wypełnić zgłoszenia do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli. Od 21 lutego do 8 marca 2022 r. rodzice dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu muszą złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować TUTAJ, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji znajduje się TUTAJ

Nabór elektroniczny dotyczy dzieci 7 letnich (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w 2016 r.) rodzice powinni skontaktować się bezpośrednio z placówką.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.

KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły20oświadczenie
Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz15oświadczenie
Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej10oświadczenie
Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko5oświadczenie

Rekrutacja do przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować TUTAJ, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji znajduje się TUTAJ.

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2016-2019 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty.

Kryteria ustawoweLiczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata*60
Niepełnosprawność kandydata60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**60
Objęcia kandydata piecza zastępczą60

* Rodzina, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria dodatkoweLiczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.max. 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.15
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór.10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt za każdy rok.max. 5
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.5
Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny5

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli – dokumenty, które należy dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny,
  • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej),
  • oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Swarzędz,
  • zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione w tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *