W Poznaniu z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów. W 2018 r. było ich 389 tysięcy, co daje 725 aut na 1000 mieszkańców. Do tego należy doliczyć ponad 170 tysięcy pojazdów, które codziennie wjeżdżają do miasta spoza jego granic. To powoduje, że poruszanie się po mieście staje się coraz trudniejsze. Odczuwają to również mieszkańcy śródmieścia, do którego wiele osób ciągle jeszcze wjeżdża samochodem i szuka miejsca parkingowego.

Miasto podejmuje szereg działań, które mają zachęcić do zmiany zachowań komunikacyjnych.
Takie  możliwości daje nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Pozwala wprowadzić zmiany
w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania poprzez wyznaczenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, która umożliwia urealnienie stawki za postój pojazdów oraz wprowadzić opłaty również w weekendy. Opłaty, które od wielu lat pozostawały na stałym, niskim poziomie można obecnie zwiększyć maksymalnie do 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą godzinę parkowania i nawet 16,80 zł za trzecią.

Działająca w Poznaniu od 1993 roku strefa płatnego parkowania obejmuje dziś teren osiedla Stare Miasto, Jeżyce oraz fragment św. Łazarza w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa podzielona jest na trzy podstrefy cenowe: A – czerwoną, B – żółtą i C – zieloną, a opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi odpowiednio 3; 2,8 i 2,0 zł.

Zarząd Dróg Miejskich proponuje wprowadzić w SPP następujące zmiany, które miałyby obowiązywać od 1 kwietnia tego roku:

Śródmiejska strefa płatnego parkowania

Miałaby objąć obszar Starego Miasta i Jeżyc (do ul. Polnej). Proponowany termin jej uruchomienia to 1 kwietnia br. na obszarze Starego Miasta i 1 czerwca br. na Jeżycach. ŚSPP funkcjonowałaby od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 8-18. Za pozostawienie pojazdu na Starym Mieście kierowcy musieliby zapłacić 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią. Na Jeżycach opłata byłaby niższa i wynosiła odpowiednio 5 zł, 6 zł i 6,9 zł.

Dzięki wprowadzeniu ŚSPP mieszkańcy centrum będą mogli łatwiej zaparkować swoje pojazdy. Warto również podkreślić, że ustawa nakazuje, aby nie mniej niż 65% wpływów za postój w śródmiejskiej strefie przeznaczyć na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń. Oznacza to, że pozyskane od kierowców pieniądze wrócą na obszar działania ŚSPP w postaci m.in. remontów lokalnej infrastruktury.

Abonament mieszkańca – po nowemu

Abonament mieszkańca, uprawniający do parkowania w wybranym sektorze strefy na preferencyjnych warunkach, będą mogły zakupić tylko osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacące podatki w Poznaniu. Zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament. Od kilkunastu lat koszt abonamentu utrzymywał się na poziomie 10 zł  miesięcznie. Po zmianie uchwały jego cena miałaby wynosić 30 zł miesięcznie. Mieszkańcy, którzy wykupią abonament na 12 miesięcy z góry, otrzymają jeden miesiąc gratis.

Nie zmieni się wysokość abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd – będzie wynosić 150 zł miesięcznie.

Ważną zmianą dla osób wykupujących abonament będzie możliwość korzystania z pojazdów użyczonych, ale tylko instytucjonalnie czyli na zasadzie leasingu, kredytu czy samochodu służbowego. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną.

Te rozwiązania pozwolą uszczelnić sprzedaż abonamentów, tak aby korzystali z nich faktycznie mieszkańcy Poznania zamieszkujący na obszarze strefy.

Stawki za parkowanie w SPP

Wprowadzenie śródmiejskiej strefy będzie się wiązało z ujednoliceniem stawki za parkowanie
w pozostałych obszarach działania strefy. Na Jeżycach (poza strefą śródmiejską) oraz po rozszerzeniu strefy na Wildzie i Łazarzu stawka za pierwszą godzinę wyniesie 3,5 zł. Kolejne godziny będą kosztowały odpowiednio 4,2 zł i 4,9 zł.

Abonament dla osób z niepełnosprawnością 

Wysokość abonamentu nie zmieni się (5 zł/miesiąc), ale będą mogły go zakupić tylko osoby zameldowane i płacące podatki w Poznaniu i tylko na jeden samochód.  Warto podkreślić, że zastrzeżone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (koperty) dostępne są dla osób uprawnionych bez opłat, a jest ich na terenie całej SPP ponad 280 sztuk.

Koperty komercyjne

Pozostanie możliwość wykupu koperty komercyjnej na cały miesiąc (na całą dobę). Cena takiej koperty będzie różniła się w zależności od lokalizacji.  W ŚSPP w centrum wyniesie 1200 zł, w ŚSPP na Jeżycach 1000 zł, a na pozostałym obszarze strefy pozostanie w dotychczasowej wysokości – 800 zł.

Podmioty gospodarcze w SPP

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu w strefie będą mogły wykupić abonament na 25 dni z upustem aż 50%. Do tej pory bonifikata wynosiła tylko 25%.

Zaproponowane powyżej zmiany zwiększą dostępność miejsc parkingowych, zwłaszcza dla osób mieszkających w strefie. Pozytywnie wpłyną na konkurencyjność transportu zbiorowego, poprawią jakość przestrzeni i powietrza w centrum Poznania i w efekcie jakość życia mieszkańców śródmieścia. Śródmiejska strefa płatnego parkowania pozwoli ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających do centrum miasta, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Infrastruktura pozwala poruszać się sprawnie komunikacją publiczną – przez centrum przejeżdża większość linii tramwajowych i ponad 10 linii autobusowych.

Proponowane rozwiązania powinny również w pozytywny sposób oddziaływać na wykorzystanie parkingów buforowych, kubaturowych i opłacalność inwestowania w nowe obiekty przez podmioty prywatne, publiczne lub w trybie PPP.

Większość zmian miałyby obowiązywać od 1 kwietnia (od 1 czerwca br. ŚSPP na Jeżycach).
W jakim ostatecznie zakresie zmieni się poznańska strefa płatnego parkowania zadecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie się 21 stycznia.

Warto dodać, że Zarząd Dróg Miejskich pracuje nad rozszerzeniem SPP o kolejne obszary,  czyli Ostrów Tumski, Śródkę i Berdychowo, które mogą znaleźć się w strefie w 2021 roku.