Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli

Przedstawiamy komplet informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Swarzędz.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną, począwszy od 5 marca 2018 r. Oto harmonogram. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru. Wyjątek stanowi rekrutacja do klasy czwartej sportowej i siódmej sportowej, która odbywać się będzie poza systemem elektronicznym. W tym przypadku wniosek należy pobrać i złożyć w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (dot. klasy VII sportowej) lub Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu (dot. klasy IV sportowej).

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2012) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone prze organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

30 pkt.

2

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

3

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz

15 pkt.

oświadczenie

4

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

10 pkt.

oświadczenie

5

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt.

oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Rekrutacja dla klas sportowych odbywać się będzie w:

–       Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, do klasy pierwszej,

–       Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, do klasy siódmej,

–       Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej,

–       Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, do klasy pierwszej,

–       Szkole Podstawowej w Kobylnicy, do klasy pierwszej.

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

–       posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–       posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,

–       uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.Uzyskanie pozytywnego wyniku z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy sportowej.

Nabór do oddziałów integracyjnych oraz specjalnych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), Uchwale Nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r.

* * *

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną począwszy od 14 marca 2018 r. Oto harmonogram. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2012-2015 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XLVI/452/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór.

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

–       Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

–       Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;

–       Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

–       Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697)

–       Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);

–       Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku;

–       Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz.Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

/edu/ 

 

One thought on “Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli

  • 11 lutego 2018 at 13:22
    Permalink

    Nigdy nie rozumiałem tych kryteriów. Rozumiem, że jeśli dziecko nie dostanie się do przedszkola PAŃSTWOWEGO to gmina odda część pieniędzy z podatków, jakie zapłacili rodzice dziecka. Socjalizm, czyli dobro wspólne jest przeważnie dobre dla skrajnych przypadków. A masy nie dość, że muszą dokładać się do sąsiada budżetu, to jeszcze za swoje muszą płacić prywatnie w całości.
    Ludzie przemeldowują się do teściów /rodziny (wiem to od znajomych) by dziecko mogło się dostać tu lub tam. Dla mnie to chore. Mamy 500+ które przecież dzietności nie podnosi, mamy mieszkanie + , które przecież dzietności nie podnosi. Oby rząd przestał przeszkadzać ludziom, wyjechał na wakacje może wówczas dzietność wzrośnie. Pozdrawiam,

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *