XXXI Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 20 grudnia 2016 r., o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Zalasewie, ul. Heweliusza 26.

Program:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.

6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2017 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b/ odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

d/ przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,

e/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f/ głosowanie projektu uchwały budżetowej.

7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2019.

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice.

11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Komunikaty.

15. Zakończenie XXXI sesji.