Polityka mieszkaniowa gminy i warunki przydziału mieszkania komunalnego (od 01.03.2018)

W czasie sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 27 lutego 2018 r. prezes STBS Piotr Kijek przedstawił całokształt problemów związanych z polityką mieszkaniową gminy. Bezpośrednio po sesji otrzymaliśmy prośby od czytelników o  przedstawienie aktualnych warunków (od 1.03.2018) przydziału mieszkania komunalnego.

Warunki przydziału mieszkania komunalnego (od 01.03.2018)

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Swarzędz, o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mogą ubiegać się w pierwszej kolejności osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1. miejscem zamieszkiwania w ostatnich pięciu latach jest Gmina Swarzędz,

2. znajdują się w warunkach mieszkaniowych kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy, przez które należy rozumieć:

  • zamieszkiwanie w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia mieszkania (pokoi) nie przekracza 5 m² na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w nim, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m²,
  • zamieszkiwanie w lokalu niespełniającym wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki lub zamieszkiwanie w budynkach użytkowych  bądź  gospodarczych
  • zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie /kondygnację/, wyposażenie techniczne, wielkość – nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

3. posiadają dochody gwarantujące płatność czynszu. Wymóg gwarantujący płatność czynszu jest spełniony, jeżeli dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku zawiera się w przedziale:

  • 40% – 125% najniższej emerytury* (w 2018 roku jest to kwota między 411,92 zł a 1287,25 zł) w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 60% – 175% (w 2018 roku jest to kwota między 617,88 zł a 1802,15 zł) w gospodarstwie jednoosobowym.

 

* Najniższa emerytura od 01.03.2018 wynosi 1029,80 zł


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *