Podwyżka opłaty za odpady – GOAP: rzeczywistość ją wymusiła

Od nowego roku będzie miała miejsce podwyżka opłaty za odpady, GOAP tłumaczy, że wymusiła ją rzeczywistość.

Od 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2021 roku

 Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki za odpady. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne opłata wyniesie 25 zł od mieszkańca. Natomiast dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym są nie więcej niż 4 lokale mieszkalne stawka wyniesie 28 zł od mieszkańca.

Dlaczego zmieniają się stawki za gospodarowanie odpadami

Rosnące koszty utrzymania systemu, wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców jak i wymagania stawiane przez Unię Europejską i prawo krajowe, spowodowały, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe.

Podwyżka opłaty za odpady w ZM GOAP związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania systemu. Od 1 września br. obowiązują nowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich Wykonawców wynosi ponad 13 mln zł.  Warto zaznaczyć, że do 31 sierpnia br. wykonawcy realizowali tę usługę za 5,1 mln zł miesięcznie. Wzrost kosztów o 153% spowodowany jest m.in. ustawową zmianą wynagrodzenia. Zmieniono stały miesięczny ryczałt na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych odpadów.

Z roku na rok mieszkańcy aglomeracji poznańskiej wytwarzają coraz więcej odpadów. W 2019 roku ZM GOAP odebrał 6,9 ton odpadów wystawkowych. W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost
aż o 1196%!
 I chociaż segregujemy coraz lepiej, nie zmienia to faktu, że odpady te trzeba odebrać i zagospodarować.

Trudna sytuacja panuje również na rynku surowców wtórnych.  Po zamknięciu rynków azjatyckich, odnotowuje się brak popytu na te surowce, znaczne spadki cen: sprzedaży odpadów wysegregowanych, cen sprzedaży paliwa z odpadów oraz spadek wysokości dopłat od organizacji odzysku.

W minionym roku wzrosły również koszty organizacji PSZOK i MPSZOK

Wpłynęły na to rosnące masy odpadów przyjmowanych w PSZOK, a także wzrost kosztów zagospodarowania odpadów problemowych i niebezpiecznych. Organizacja tego typu punktów jest nie tylko ustawowym obowiązkiem Związku. Dzięki ich istnieniu możliwe jest prawidłowe zagospodarowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych, tym samym ograniczone zostaje ryzyko powstawania dzikich wysypisk.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w ostatnich latach częste zmiany prawa krajowego wpłynęły
na kształtowanie regionalnej gospodarki odpadami, wymuszając konieczność dostosowania się do narzuconych z góry zasad. Zmiany te spowodowały wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej obowiązkowej segregacji odpadów, rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór odpadów. Niestabilność przepisów skutkuje wyższymi kosztami utrzymania całego systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty ponoszonej przez mieszkańca.

Gospodarowanie odpadami musi się bilansować

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że wpływy z opłat od mieszkańców muszą pokrywać jego realne koszty. Blisko 90,5% kosztów systemu gospodarki odpadami ZM GOAP to koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK). Pozostałe 9,5% kosztów ponoszone jest na prowadzoną edukację ekologiczną (materiały informacyjno-edukacyjne, akcje edukacyjne dla mieszkańców, konkursy o tematyce ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne) oraz na obsługę administracyjną.

Zmiana numeru indywidualnego rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańców czeka jeszcze jedna zmiana. W wyniku przetargu na obsługę bankową Związku, nastąpiła zmiana banku. W związku z tym zmianie ulegną numery indywidualnych rachunków bankowych, na które dokonywać należy wpłaty. Z dniem 1 grudnia br. do właścicieli i zarządców nieruchomości ZM GOAP wysyła informacje dotyczące nowej wysokości opłaty oraz nowego numeru konta.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Podwyżka opłaty za odpady GOAP

Podwyżka opłaty za odpady GOAP

Podwyżka opłaty za odpady GOAP

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *