Dyżury aptek w roku 2018

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Wobec powyższego zwrócono się pismem z dnia 18.10.2017 r. do wójtów i burmistrzów 17 gmin o przedłożenie opinii wraz z uzasadnieniem w zakresie:
a) czy dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Gminy jest wystarczająca, jeżeli nie, jakie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców Gminy,
b) czy w opinii Pana Wójta/Burmistrza dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy powinny zapewniać wszystkie apteki na zasadzie rotacyjnych dyżurów określonych w załączonym harmonogramie z wyłączeniem aptek niedostępnych w porze nocnej lub święta z uwagi na ich lokalizację w centrum handlowym, czy może jedna bądź kilka aptek, jeżeli tak proszę o ich wskazanie po wcześniejszym uzgodnieniu z daną apteką,
c) uaktualnienia załączonego projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzących działalność na terenie Gminy w 2017 roku (nazwa, adres, nr telefonu, godziny pracy).W opinii Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dostępność świadczeń w porze nocnej jest niewystarczająca z uwagi na fakt, iż jedyna apteka całodobowa w Gminie (apteka „Dom Leków”) od 01.11.2017 r. przestała pełnić dyżur nocny. Jednocześnie Burmistrz proponuje zapewnić dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej w formie rotacyjnych dyżurów. W święta i dni wolne od pracy dostępność świadczeń zapewniają apteki „Dom Leków” i „Przyjazna” czynne przez cały rok w godz. 7.00-23.00.
Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę, w której ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wykaz dyżurujących aptek zamieszczamy tutaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *