Opłaty za zmniejszoną naturalną retencję terenową

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r.,   wprowadziła obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej dla nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2, których obszar utwardzony stanowi powyżej 70% całkowitej powierzchni nieruchomości.

W związku z powyższym właściciele posesji o powierzchni powyżej 3500m2, których łączna powierzchnia zabudowy trwale związanej z gruntem tj. powierzchnia budynków, kostki brukowej itp. przekracza 70% całkowitej powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do składania oświadczeń, dot. ponoszenia opłat za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału tj. do 30 kwietnia, do 30 lipca, do 30 października i do 30 stycznia zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Infrastruktury Drogowej UMiG w Swarzędzu, pod nr tel. 61 65 14 067.

Podstawa prawna:

  • art. 272 ust. 8, 10, 22, art.552 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z2018r. poz. 2268 ze zm.)
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. wsprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017 poz. 2502)

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *