Ogólnopolski strajk oświaty

Informacja z 24.04.2019

W związku z przedłużającą się akcją strajkową we wszystkich szkołach podstawowych gminy Swarzędz, organ prowadzący na wniosek ich dyrektorów wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w dniu 24 kwietnia 2019 r. Przedszkola zakończyły akcję strajkową i są czynne.

Informacja z 12.04.2019

Od poniedziałku, 15 kwietnia, we wszystkich szkołach podstawowych odbywać się mają egzaminy ósmoklasisty. Pomimo przedłużającej się akcji strajkowej powołane zostały komisje egzaminacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów.

Zgodnie z przepisami w czasie egzaminów ósmoklasistów w szkołach odbywają się tylko zajęcia opiekuńcze.

Natomiast w przedszkolach, w miarę możliwości, nadal będzie zapewniana dzieciom opieka. Szczegółowe informacje przekażą rodzicom dyrektorzy przedszkoli.

Informacja z 10.04.2019

W związku z przedłużającą się akcją strajkową w placówkach oświatowych, organ prowadzący na wniosek dyrektorów placówek oświatowych wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w następujących placówkach:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu, 3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, 4. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, 5. Szkoła Podstawowa w Wierzonce, 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 7. Przedszkole nr 1 w Swarzędzu, 8. Przedszkole nr 2 w Swarzędzu, 9. Przedszkole nr 3 w Swarzędzu, 10. Przedszkole nr 4 w Swarzędzu, 11. Przedszkole nr 5 w Swarzędzu, 12. Przedszkole w Kobylnicy

W pozostałych szkołach – Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz w Szkole Podstawowej w Paczkowie w terminie od 10 do 12 kwietnia 2019 r. odbywać się będzie egzamin dla uczniów klas III gimnazjum.
Dla uczniów z w/w szkół , którzy nie piszą egzaminu dni 10, 11 i 12 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).


Na skutek braku porozumienia między stroną rządową a związkową od 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli w całej Polsce.

Do protestu przystąpiły również wszystkie gminne placówki oświatowe. Z uwagi na formę protestu, placówki nie mogą zapewnić właściwej opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, w dniu dzisiejszym dyrektorzy szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz uzyskali zgodę organu na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcje) w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

Organ prowadzący na wniosek dyrektorów placówek oświatowych wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 10 kwietnia 2019 r. w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Szkoła Podstawowa w Wierzonce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, Przedszkole nr 1 w Swarzędzu, Przedszkole nr 2 w Swarzędzu, Przedszkole nr 3 w Swarzędzu, Przedszkole nr 4 w Swarzędzu, Przedszkole nr 5 w Swarzędzu, Przedszkole w Kobylnicy

W pozostałych szkołach – Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz w Szkole Podstawowej w Paczkowie w terminie od 10 do 12 kwietnia 2019 r.odbywać się będzie egzamin dla uczniów klas III gimnazjum.

Dla uczniów z w/w szkół , którzy nie piszą egzaminu dni 10, 11 i 12 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

Według naszych informacji dyrektorzy placówek posiadających ostatnie klasy gimnazjalne  podejmują działania mające na celu skompletowanie zespołów egzaminacyjnych i  planowe przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego.

O sytuacji będziemy informować na bieżąco. Czekamy również na informacje z placówek oświatowych – redakcja@swarzedz24.pl


Informacja UMiGINFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *