Na XXI Sesji Rady Miejskiej

XXI sesja – robocza – Rady Miejskiej w Swarzędzu odbywała się w nietypowym miejscu – w Auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Związane to było z faktem, iż sala sesyjna w Ośrodku Kultury zajęta jest do końca miesiąca przez OPS w Swarzędzu, który zorganizował tam punkt przyjmowania wniosków składanych w ramach akcji „Rodzina 500+”. Przy okazji wypada zaznaczyć, że działanie to jest w Swarzędzu realizowane w sposób wzorcowy. Można  dzień i godzinę składania wniosków przez internet, na miejscu funkcjonuje „system kolejkowy”, a na dodatek osoby mające konta w bankach mogą złożyć wnioski przez internet, korzystając ze strony www swojego banku.

XXI sesja przebiegała pod kątem bezpieczeństwa na terenie gminy Swarzędz. Mówili na ten temat i pokazywali dane na prezentacjach –  komendant Policji w Swarzędzu  podkomisarz Eugeniusz Sierański i komendant Straży Miejskiej Piotr Kubczak. Zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie przedstawili: naczelnik OSP Łukasz Brodowiak i kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak. Radni wysoko ocenili prace swarzędzkiej Policji i ocenę tę zawarli w uchwalonym stanowisku. (patrz niżej)

W trakcie XXI sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały:

  •  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
  •   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
  •   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.
  •   w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
  •   w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin.
  •   w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  •   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren cmentarza w Wierzenicy”.
  •   w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
  •   w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
  •   w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. – punkt wprowadzony do porządku obrad
Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie oceny współpracy Gminy Swarzędz z Komisariatem Policji w Swarzędzu

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.], Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz w związku § 16, ust. 4, lit b, Statutu Gminy Swarzędz ( Dz. Urz. Woj. W1kp. paz 5015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.)

Rada Miejska w Swarzędzu w ramach planu pracy zajmowała się tematem stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Prowadzono to poprzez konsultacje z mieszkańcami, sołtysami oraz przedstawicielami komisariatu policji w Swarzędzu. W wyniku prac Rada Miejska pozytywnie oceniła współpracę z komisariatem policji, docenia zaangażowanie funkcjonariuszy w realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Jednakże bazując na zebranych danych i opiniach uczestników dyskusji, zauważamy konieczność dalszego zwiększenia intensywności działania służb patrolowych poprzez m.in. zwiększenie ich liczby. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy działają (w zależności od dnia) pojedyncze patrole. Uważamy zatem, że jest to liczba stanowczo za mała na tak duży rejon, biorąc pod uwagę iż działania policji obejmują również obszar Gminy Kleszczewo.

Umożliwienie funkcjonowania na stałe od dwóch do trzech patroli na zmianę przyniosłoby wymierne efekty w postaci spadku liczby zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa. Należy przy tym podkreślić, że Gmina Swarzędz jest największą gminą powiatu poznańskiego, charakteryzuje się dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców, stąd nasze przekonanie, iż żadne doraźne działania nie przyniosą pożądanego efektu ani obecnie ani w przyszłości.

Wobec powyższego konieczny jest dalszy rozwój w zakresie zwiększenia liczby służb patrolowych pracujących na stałe w terenie, tak aby z roku na rok podnosić ocenę pracy policji w naszej gminie.