Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – harmonogram dla gminy Swarzędz

Informacja w sprawie prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

Związek Międzygminny „GOAP” rozstrzygnął przetarg na prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów na terenie gminy Swarzędz. Prowadzenie MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek będzie realizowany od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Powyższe usługi . na terenie gminy Swarzędz świadczone będą przez Zakład Zagospodarowania odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Dane kontaktowe: do firmy organizującej MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, tel. 61 853 08 13,15, sekretariat@odpady.poznan.pl

Prowadzenie MPSZOK (Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Informacje ogólne o MPSZOK dla mieszkańców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy (www.odpady.poznan.pl) oraz Związku (www.goap.org.pl). Ponadto, do publicznej wiadomości zostaną podane harmonogramy postoju MPSZOK w postaci przekazanych mieszkańcom ulotek oraz plakatów zawieszonych na terenie gminy.

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 30 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np.chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),
 • odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów zielonych, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących inieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu wchwili przekazania.
 • Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Prowadzenie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie w ramach poszczególnych części zamówienia, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, ich spis można znaleźć na stronie www.wif.poznan.ibip.pl à rejestry i ewidencje.

Aby apteka mogła zostać objęta odbiorem przeterminowanych leków musi podpisać z Wykonawcą umowę oraz musi się znajdować w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór przeterminowanych leków z aptek jest bezpłatny i odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową odbiór ten może również nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu do firmy o wypełnieniu pojemnika, bez dodatkowego wynagrodzenia. Firma w ciągu 1 dnia od otrzymania zgłoszenia zobowiązana jest do odbioru przeterminowanych leków.

Pojemniki na przeterminowane leki zapewnia Wykonawca. Jeżeli w aptekach znajdują się już pojemniki, Wykonawca może je wykorzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem tego pojemnika.

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków zostanie dostarczony bezpośrednio obsługiwanym aptekom przez Wykonawcę – jest on tylko do wiadomości dla aptek, które podpisały umowę z Wykonawcą.

Do pojemników na przeterminowane leki będzie można wrzucać:

 • przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele, roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

 • zużytych igieł, strzykawek i opatrunków,
 • aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.

Załączniki:

► Harmonogram postoju MPSZOK zorganizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

► Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek zorganizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

► Miejsca postoju MPSZOK – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

► Odpady komunalne objęte usługą odbioru przez MPSZOK.

► Regulamin przyjmowania odpadów do MPSZOK.

/goap/