IV sesja Rady Miejskiej

We wtorek 5 lutego w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła si.ę IV Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji.

4. Informacja o stanie realizacji polityki mieszkaniowej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” – Barbara Brodowska – Właźlińska.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” – Tadeusz Witkowski.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/44/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 oraz połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Swarzędz.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminie Swarzędz.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, zmienionej uchwałą nr LVIII/358/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2010 r.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu lokali położonych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Swarzędzu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Jaskółcza.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Orla.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Słowicza.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Żurawia.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo – Pawia.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i drogom wewnętrznym w miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie – Skałowska.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i drodze wewnętrznej w miejscowości Łowęcin oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin – Łowiecka.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Barwna

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Biała

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Brązowa

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Czerwona

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Fioletowa

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Granatowa

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Niebieska

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Pomarańczowa

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Seledynowa

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Szara

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Żółta

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze gminy Swarzędz.

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Katarzyńskiej, Makowej i Łąkowej w Gruszczynie”.

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasinie”.

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów w Kobylnicy.

44. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

45. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

46. Wolne głosy.

47. Komunikaty.

48. Zakończenie  IV sesji.

O  szczegółach podjętych uchwał będziemy informować na portalu i w „Informatorze Swarzędzkim”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *