Burmistrz chce by Swarzędz wystąpił z GOAP, Poznań już podjął decyzję

Burmistrz Marian Szkudlarek chce by Swarzędz wystąpił z GOAP, na sesji przedłoży radnym stosowny projekt uchwały. Działania te są konsekwencją decyzji Poznania o opuszczeniu Związku.

W komunikacie burmistrz zauważa, że w związku z odejściem Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, opuszczenie GOAP przez pozostałe gminy jest koniecznością. Według burmistrza, gdyby Swarzędz pozostał w GOAP wiązałoby się to z dalszymi podwyżkami, niemałych już przecież, opłat za śmieci.

Wyjście z GOAP miałoby nastąpić z końcem bieżącego roku. Od 1 stycznia 2022 roku organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeszłaby w ręce gminy Swarzędz. Kwoty za odpady byłyby ustalane swarzędzkich radnych na podstawie propozycji Urzędu Miasta i Gminy.

Teraz ruch Rady Miejskiej – radni podczas sesji zdecydują czy przychylić się do projektu uchwały burmistrza. Z dużą pewnością można zakładać, że radni podejmą uchwałę, a GOAP z końcem roku przejdzie do historii.

Poniżej zamieszczamy treść uzasadnienia do uchwały o wystąpieniu Swarzędza z GOAP.

„W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, pozostanie Miasta i Gminy Swarzędz w Związku stanie się niezasadne. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dalszego funkcjonowania ZM GOAP (już bez Miasta Poznania) przyjąć należy, że zmniejszony strumień odpadów, a także zmieniona organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów spowoduje, iż koszty będą znacznie wyższe niż w chwili obecnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tworzenie związków międzygminnych oparte jest na zasadzie dobrowolności. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obliguje do realizacji zadań własnych w formule związków międzygminnych – a jedynie taką możliwość dopuszcza. Także i w tym przypadku Miastu i gminie Swarzędz przysługuje konstytucyjna zasada gminnej samodzielności.

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Uczestnik występuje ze Związku po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego. Statut przewiduje również, że takie oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku. Niniejsza uchwała zakłada zatem, że uczestnictwo Miasta i Gminy Swarzędz w strukturach Związku ustałoby z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku do Miasta i Gminy Swarzędz wróciłyby kompetencje związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opartego na wpływach z tytułu opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. System działałby na podstawie zasad wprowadzonych prawem lokalnym, ustanawianym przez Radę Miejską – od ustalania metody naliczania opłaty i stawki tej opłaty aż po częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców.”

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ

Burmistrz chce by Swarzędz wystąpił z GOAP
Burmistrz chce by Swarzędz wystąpił z GOAP. To konsekwencja decyzji Poznania o opuszczeniu Związku.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *