Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół w Swarzędzu

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Swarzędz

  • postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną,
  • wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • nabór dotyczy dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Kryteria ustawoweLiczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)60
Niepełnosprawność kandydata60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)60
Objęcia kandydata piecza zastępczą60

 

Kryteria dodatkoweLiczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.max 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.15
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór.10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt za każdy rok.max 5
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.5
Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny5

 

Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz

  • postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną,
  • zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2014) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

KryteriumLiczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły20
Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz15
Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej10
Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko5

Rekrutacja do klas sportowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu (klas pierwsza) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (do klasy szóstej, poza systemem elektronicznym).

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

–  posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,

–  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *