Rozmawiali o budżecie gminy

17 listopada w sali Ośrodka Kultury w Swarzędzu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady Barbara Czachura zwołała je, aby omówić założenia przekazanego na jej ręce przez burmistrza projektu budżetu gminy na 2017.

W problematykę budżetu wprowadził zebranych burmistrz Marian Szkudlarek, który stwierdził, że po raz pierwszy budżet przekroczył kwotę 200 mln złotych co wynika ze zwiększenia wpływów z podatku dochodowego  oraz stałego wzrostu liczby mieszkańców. Burmistrz Marian Szkudlarek podkreślił, że projekt budżetu nie przewiduje wzrostu podatków, a obniżony zostanie podatek rolny. Radnym przedstawiony zostanie również projekt uchwały obniżającej podatek od środków transportowych, co ma zachęcić firmy posiadające duże floty pojazdów do ich rejestrowania na terenie gminy. W roku 2017  z bezpłatnej komunikacji miejskiej korzystać będą również mogli zamieszkali na terenie gminy uczniowie i studenci. Tu wypada przypomnieć, że z bezpłatnej komunikacji korzystać będzie młodzież do ukończenia 24 roku życia i swarzędzcy seniorzy.

Ogólne zagadnienia dotyczące budżetu gminy przedstawił skarbnik Maciej Narłowski, który potwierdził dobrą kondycję finansową gminy i podkreślił, że przewidywany deficyt budżetowy jest całkowicie bezpieczny.  Kierownik Referatu Inwestycji Bartłomiej Majchrzak przedstawił propozycję wydatków majątkowych w 2017 roki (s. 4)

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne informacje dotyczące projektu budżetu gminy na 2017 rok

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2017 rok zostały ustalone plany dochodów i wydatków budżetowych w następujących wysokościach:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 224.349.761,09 zł, w tym
 • dochody bieżące – 219.921.237,68 zł
 • dochody majątkowe – 4.428.523,41 zł

2. Wydatki budżetowe w kwocie 234.891.511,09 zł , w tym:

 • wydatki bieżące – 188.536.188,65 zł
 • wydatki majątkowe – 46.355.322A4 zł

– zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2017 r.

– zadania inwestycyjne z WPF realizowane w 2017 r. – 44.958.739,00 zł (49 zadań)

 1. Budżet Obywatelski – 1.500.000 zł ( 8 zadań majątkowych)
 2. Fundusz Sołecki – 465.031,95:zł ( w tym. 18 zadań majątkowych na łączną kwotę 159.922,44 zł)
 3. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podst. ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku – 400.000 zł
 4. Finansowanie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.000.000 zł
 5. Deficyt budżetowy został ustalony w kwocie 10.541.750 zł
 1. Kwota przychodów w wysokości 20.000.000 zł
 2. Kwota rozchodów w wysokości 9.458.250 zł
 3. Kwota rezerwy w wysokości 1.892.215 zł, w tym: (suma rezerw < 5% wydatków)
 • – ogólna w wysokości 1.274.430 zł (0,1 – 1 %)
 • – celowa w wysokości 617.785 zł, w tym kryzysowa 785 zł ( nie mniejsza niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki .majątkowe, o wynagrodzenia i obsługę długu)
 1. Dotacje podmiotowe i celowe w łącznej kwocie 25.546.397,30 zł ( w tym: 19.542.734 zł -(placówki oświatowe; przedszkola, żłobki, gimnazjum EKOS)
 1. Poręczenia i gwarancje (na rzecz ZM „Puszcza Zielonka” i STBS) 3.417.017,56 zł
 2. Nieporęczane pożyczki (na rzecz ZM „Puszcza Zielonka”) 47.805.931,73 zł
 3. Zadłużenie na koniec roku 2017 r. wyniesie 66.101.749 zł
 4. Koszt obsługi zadłużenia – 2.605.100 zł
 5. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wg nowej ustawy wyniósł – 6,58 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określony wart. 243 nowej ustawy, (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 21,13 %
 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa – 36.243.043 zł
 2. Subwencja równoważąca z budżetu państwa – 277.613 zł
 3. Udział w podatku od os. fizycznych wynosi 37,89% tj. – 66.619.467 zł
 4. Udział w podatku od osób prawnych – 4.500.000 zł.

Dyskusję nad projektem budżetu radni będą prowadzić na posiedzeniach komisji od 22 do 28 listopadakom