Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Dzień Otwarty

Choć Wielkopolska ma najniższy w kraju odsetek bezrobotnych i w kwietniu ich liczba zmalała jeszcze o ponad 5 tysięcy, nie oznacza to, że w regionie nie mamy z tym problemu. Na koniec kwietnia 2016 r. w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawały nadal 91.303 osoby bez zatrudnienia. Dla nich i dla wszystkich poszukujących pracy oraz zainteresowanych programami unijnymi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w sobotę, 21 maja, Drzwi Otwarte.

Oprócz siedziby w Poznaniu, podwoje otworzą również oddziały zamiejscowe WUP w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Mamy też już potwierdzenie, że czynne będą powiatowe urzędy pracy w Koninie, Słupcy, Lesznie i Środzie Wielkopolskiej.

Osoby, które odwiedzą WUP w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, będą mogły skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy w naszym regionie oraz na temat możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.W Poznaniu udział swoich przedstawicieli potwierdzili: Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyjdą zapewne uczniowie szkół średnich zainteresowani swoją przyszłością zawodową lub chcący ją w przemyślany sposób zmienić. Pracownicy urzędu będą udzielać informacji na temat sytuacji na krajowym i regionalnym rynku pracy.

Przybyli uzyskają informacje na temat możliwości transferu zasiłku dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej, uzyskania potwierdzenia zatrudnienia/ ubezpieczenia/ pracy na własny rachunek w krajach UE. Urząd dysponuje także ofertami pracy w różnych zawodach w krajach unijnych. Pośrednicy pracy mogą pomóc też w poszukiwaniu ofert pracy w sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), opowiedzą o warunkach życia i pracy w krajach unijnych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pracownicy Punktu Kontaktowego POWER informować będą o aktualnych i planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz pracowników urzędu, informacji udzielać będą – podobnie jak w poprzednich latach – przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego. Mogą one być szczególnie ważne dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.Ponadto, w Lesznie skorzystać będzie można z badania kompetencji zawodowych, ze zbiorów informacji zawodowych (np. informatorów dla osób niepełnosprawnych, o uczelniach, studiach podyplomowych, instytucjach kształcenia pozaszkolnego, zakładach pracy chronionej). Będą wyświetlane filmy edukacyjne i zawodoznawcze. W Kaliszu prezentacja działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej połączona zostanie z naborem na warsztaty dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Odbędą się też warsztaty na temat zasad skutecznej autoprezentacji jako przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Oddział zamiejscowy w Koninie poleca pomoc doradców zawodowych w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych, możliwości kształcenia i przekwalifikowania, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy. W Pile, oprócz doradców zawodowych i pośredników pracy, będzie można skorzystać z porady pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie można będzie otrzymać informacje na temat statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, ich praw i obowiązków, form aktywizacji zawodowej proponowanej przez urząd, realizowanych projektów i programów. Pracodawcy otrzymają natomiast wiedzę na temat dostępnej pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników. 

PUP w Słupcy oferuje doradztwo zawodowe w: określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych, sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz możliwości przekwalifikowania a także udzielanie informacji o ofertach pracy w Konińskiem, w Wielkopolsce, kraju i za granicą oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 21 maja 2016 roku, w godzinach od 10.30 do 12.30, do siedziby WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 oraz oddziałów zamiejscowych WUP w: Kaliszu, ul. Serbinowska 5; Koninie, ul. Zakładowa 4; Lesznie, ul. Śniadeckich 5 oraz Pile, al. Niepodległości 24.