PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – stan prac

5 lipca w czasie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej Jędrzej Cesar – kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki UMiG w Swarzędzu przedstawił Informację o zaawansowaniu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminie Swarzędz.
W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje 120 planów obejmujących powierzchnie 1908 ha, co stanowi 18,7% powierzchni gminy. W trakcie opracowywania jest 25 planów obejmujących 4952 ha, to znaczy 48,6% powierzchni. Stanem docelowym jest pokrycie powierzchni gminy w 67,3% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Jędrzej Cesar przedstawił również stan zaawansowania prac nad wszystkimi opracowywanymi planami.

Teren objęty planemStan prac
„Teren cmentarza w Wierzenicy”w przygotowaniu inwentaryzacja terenu i koncepcja planu / przewidywany
termin wyłożenia do publicznego wglądu: IV kwartał br.
„Dolina Rzeki Głównej”w przygotowaniu do ponownych uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Poznaniu / przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu: III
kwartał br
południowa części Bogucina i Janikowaw przygotowaniu do ponownych uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich / przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu: III
kwartał br.
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo
i Uzarzewo Katarzynki część II
w trakcie zmiany Wykonawcy projektu planu / przewidywany termin wyłożenia
do publicznego wglądu nie jest na tym etapie możliwy do oszacowania
Rejon ul. Kasztanowej w Uzarzewiew przygotowaniu inwentaryzacja terenu i koncepcja planu / przewidywany
termin wyłożenia do publicznego wglądu: III/IV kwartał br
„Dolina Cybiny i okolice”w przygotowaniu materiały do procedury zmiany sposobu użytkowania
gruntów leśnych na cele nieleśne / przewidywany termin wyłożenia do
publicznego wglądu: IV kwartał br.
zmiana części mpzp obejmującego tereny położone
w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego,
Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz
Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków,
Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy – DEPTAK
w przygotowaniu do ponownego opiniowania przez Gminną Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną / przewidywany termin wyłożenia do
publicznego wglądu: IV kwartał br.
zmiana mpzp położonego w Swarzędzu w rejonie ulic
Słowackiego - Cybińska
w przygotowaniu do procedury opiniowania i uzgadniania / przewidywany
termin wyłożenia do publicznego wglądu: III/IV kwartał br.
rejon ulicy Malwowej i pomiędzy ulicami Grudzińskiego
i Szafirową w Jasinie
rozstrzyganie uwag po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu
wieś Łowęcin, część północna obrębu Jasin i część
wschodnia obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa –
CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
część A
w przygotowaniu do czwartego wyłożenia do publicznego wglądu /
przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu: III/IV kwartał br.
część B
w trakcie zmiany sposoby użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze
(pow. 39,2337 ha) / przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu:
IV kwartał br.
część C
w przygotowaniu do pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu /
przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu: III kwartał br.
część Sarbinowa, Puszczykowo Zaborze i Sokolniki
Gwiazdowskie
w trakcie zmiany Wykonawcy projektu planu / przewidywany termin wyłożenia
do publicznego wglądu nie jest na tym etapie możliwy do oszacowania
obręb Paczkowow przygotowaniu do pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
z uwagi na brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianą sposobu
użytkowania części wnioskowanych gruntów rolnych na cele nierolnicze,
postanowiono podzielić obszar planu na cztery części / przewidywany termin
wyłożenia do publicznego wglądu: III/IV kwartał br.
wieś Łowęcin, część północna obrębu Jasin i część
wschodnia obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa –
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
część A
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu - zbieranie uwag do 5.08.br.
część B
w przygotowaniu do ponowienia procedury uzgadniania projektu planu /
przewidywany termin wyłożenia do publicznego wglądu: IV kwartał br.
część C
w trakcie ponownych uzgodnień i opiniowania / przewidywany termin
wyłożenia do publicznego wglądu: III kwartał br.
rejon ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego
w Zalasewie
rozstrzyganie uwag po szóstym wyłożeniu do publicznego wglądu
Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie
ul. Kórnickiej
rozstrzyganie uwag po czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiana części mpzm Dolina Michałówkiw przygotowaniu do procedury opiniowania i uzgadniania / przewidywany
termin wyłożenia do publicznego wglądu: III/IV kwartał br.
zmiana mpzp. Garby IIIw przygotowaniu do ponownych uzgodnień z Zarządem Powiatu
Poznańskiego oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu / przewidywany
termin wyłożenia do publicznego wglądu: III kwartał br.
obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewow trakcie zmiany Wykonawcy projektu planu / przewidywany termin wyłożenia
do publicznego wglądu nie jest na tym etapie możliwy do oszacowania

plany