Ochrona powietrza tematem konferencji prasowej NFOŚiGW na POL-ECO SYSTEM

Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł, efekty kilkudziesięciu programów priorytetowych i perspektywy kolejnych w przygotowaniu, a także unijne wsparcie kilkunastu działań i poddziałań na przedsięwzięcia antysmogowe – to główne tematy konferencji prasowej Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoczynających się dzisiaj (23 października) w Poznaniu targach POL-ECO SYSTEM.

Spotkanie z mediami pod hasłem „Nowe wyzwania NFOŚiGW w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w ochronie powietrza” otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski, przypominając, że Narodowy Fundusz to instytucja, która konsekwentnie od niemal 30 lat wspiera wielomilionowe inwestycje proekologiczne w całej Polsce we współpracy z wojewódzkimi funduszami i Bankiem Ochrony Środowiska.

30 tys. ekologicznych inwestycji

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda zwrócił uwagę, że na przestrzeni tego czasu (od 1989 r.) zawarto już ponad 30 tysięcy umów, dzięki którym m.in. polska gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje w obszarze zagospodarowywania odpadów oraz ochrony powietrza i klimatu z roku na rok nabierały rozmachu i dzisiaj można mówić o imponujących efektach podejmowanych inicjatyw. NFOŚiGW dofinansował budowę lub modernizację ponad 1600 oczyszczalni ścieków oraz 83 tys. km kanalizacji, a także budowę 7 spalarni odpadów o wydajności 1,1 mln ton na rok oraz zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) na poziomie 5,4 mln ton rocznie. Ale to nie wszystko, bo dzięki przyznanym dofinansowaniom, udało się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery (np. ograniczono emisję CO2 o blisko 15 mln ton na rok) oraz zwiększyć efektywność energetyczną w ponad 4 tys. budynków użyteczności publicznej, które poddano termomodernizacji. To rezultat rozdysponowanych przez te lata za pośrednictwem NFOŚiGW dotacji i preferencyjnych pożyczek z unijnych i krajowych środków. Obecnie, dzięki zaangażowanym funduszom z UE, w Polsce jest realizowanych ponad 4 tys. kontaktów budowlanych.

Prezes Kazimierz Kujda w podsumowaniu swojego wystąpienia wymienił cztery strategiczne wyzwania, z którymi mierzy się Narodowy Fundusz. Są to: pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wykonanie założeń programu „Czyste Powietrze”, przygotowanie działań dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie NFOŚiGW oraz udział w pracach nad nową perspektywą unijną POIiŚ, która rozpocznie się w 2021 r.

7,5 tys. wniosków to dopiero początek

Wystąpienie Wiceprezes Anny Król dopełniło obraz aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie ochrony powietrza. To zagadnienie w ostatnim czasie szczególnie zajmuje opinię publiczną, która jest coraz bardziej świadoma zagrożeń i wpływu na zdrowie złej jakości powietrza. Na horyzoncie rysują się już pierwsze rezultaty ogłoszonego w połowie września 2018 r. programu NFOŚiGW „Czyste Powietrze”, który jest wdrażany we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. O tym współdziałaniu na konferencji mówili również: Prezes BOŚ SA Bogusław Białowąs oraz Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak.

To już 7,5 tys. złożonych przez miesiąc wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. A także: ponad 47 tys. zarejestrowanych kont potencjalnych beneficjentów programu, około 2,4 tys. spotkań informacyjno-edukacyjnych w gminach i 65 tys. konsultacji w punktach obsługi klienta.

Otwarcie na potrzeby Polski powiatowej

Po latach inwestowania w wielkie projekty, wstępne założenia pilotażowych programów skierowanych do Polski powiatowej – dotyczących ciepłownictwa oraz samowystarczalności energetycznej – w trakcie konferencji zaakcentował Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. W pierwszym przypadku Narodowy Fundusz rozważa dotacje dla przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe (co najmniej 30 proc. strumienia wytwarzanego ciepła), których większościowym udziałowcem (min. 70 proc.) jest jednostka samorządu terytorialnego przy dodatkowym ograniczeniu mocy cieplnej zamówionej na maksymalnie 50 MW. Drugi program ma dotyczyć wsparcia obejmującego gminy, wykorzystujące wytworzoną energię na potrzeby własne lokalnych społeczności i charakteryzujących się największym poziomem ubóstwa energetycznego. Co więcej, uczestnicy spotkania dowiedzieli się o planowanych konsultacjach nowego programu NFOŚiGW, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki przez wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju potencjału rozwoju start-up’ów i przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty. Dotyczy to takich technologii, które np. opierają się na wykorzystaniu grafenu.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *