Jakie dane osobowe pracownik musi udostępnić pracodawcy?

Wielu kandydatów na pracowników szukając pracy mierzy się z licznymi wymogami czy to stawianymi przez pracodawcę czy też ustawodawcę, stanowiącego liczne przepisy, w których potencjalny pracownik powinien mieć choć jakiekolwiek rozeznanie.

Jeśli tak nie jest, to każda osoba, która szuka pracy i nie wie jakich danych osobowych może żądać od niej pracodawca powinna skorzystać z pomocy prawnika. Przykładowo, jeśli siedziba pracodawcy mieści się w Gdyni, miejscowość w województwie pomorskim, to przyszły pracownik może udać się do kancelaria gdynia by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z danymi osobowymi, które pracodawca może od niego żądać. Wiele osób nie zwraca uwagi na udostępniane przez siebie dane osobowe pracodawcy, a może wiązać się to z różnymi konsekwencjami.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, a konkretnie zgodnie z art. 22 1 Kodeksu pracy, pracodawca może żądać od potencjalnego pracownika – osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Należy przy tym pamiętać, iż pracodawca żąda podania danych osobowych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Należy także pamiętać, iż pracodawca żąda od pracownika dodatkowo danych osobowych w postaci: adresu zamieszkania, nr PESEL – w przypadku jego braku – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także inne dane osobowe pracownika (w tym także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny), jeśli tylko podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Dodatkowo także pracodawca żąda podania wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Ponad to pracodawca dodatkowo żądać może podania numeru rachunku bankowego w przypadku, gdy pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Oprócz powyższego należy pamiętać, iż pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z konkretnych przepisów prawa. Dlatego tym bardziej niezbędna jest odpowiednia wiedza by upewnić się, że starając się na dane stanowisko pracy – związane z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji, a za tym dalej idąc posiadaniem odpowiednich uprawnień – wiąże się z konkretnymi danymi osobowymi.

Należy zwrócić uwagę, iż udostępnianie pracodawcy danych osobowych następuję w formie oświadczenia osoby, której dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, co bezpośrednio wynika z Kodeksu pracy.

Pamiętajmy by zwrócić uwagę na kwestię udostępnianych pracodawcy danych osobowych przed podpisaniem upragnionej umowy o pracę.

(mat.zewn.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *