Budżet i życzenia

20 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia 2016 roku sesja Rady Miejskiej.  Radni w czasie sesji podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2017 rok.  Z uchwały wynika, iż przyszłoroczne dochody budżetu wyniosą 224.349.761,09 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 234.891.511,09 zł, z czego na wydatki majątkowe przypada 46.355.322,44 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10.541.750 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie.

Podjęto również uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
  • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.
  • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2019.
  • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

Po zakończeniu sesji  odbyło się spotkanie opłatkowe w którym obok władz gminy, radnych wzięli udział dyrektorzy gminnych jednostek i placówek oświatowych oraz kierownicy w UMiG. Zebrani mogli obejrzeć wspaniale  przygotowane jasełka przez uczniów szkoły Podstawowej w Zalasewie. W spotkaniu wziął udział poseł na Sejm  Bartłomiej Wróblewski.