Ryszard Dyzma – Kieruję się zasadą Napoleona „Trzeba godnie służyć ludziom”

Jest Pan radnym drugą kadencje . Znają Pana mieszkańcy Paczkowa i z transmisji telewizyjnych mieszkańcy Swarzędza. Proszę szerzej przedstawić się mieszkańcom gminy, scharakteryzować swoją sytuację zawodową.

W Gminie Swarzędz mieszkam od 1986 r. Najpierw na Os. Kościuszkowców a od 11 lat jestem mieszkańcem Paczkowa. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem żonaty, mam 2 dzieci i 2 wnuków. Od 21 lat pracuję Zakładzie Komunalnym w Kostrzynie na stanowisku dyrektora. Nasze zadania to eksploatacja kilku stacji uzdatniania wody, kilku oczyszczalni ścieków, administrowanie zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzenie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych. Doświadczenie uzyskane w trakcie pracy zawodowej w zakładzie oraz uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Kostrzynie pozwoliły mi na uzyskanie niezbędnej wiedzy, aby funkcję radnego w gminie Swarzędz pełnić w sposób merytoryczny.Uważąm, iż moje przygotowanie merytoryczne spowodowało, że mieszkańcy Paczkowa, Sarbinowa, Sokolnik i Puszczykowa obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli pełnienie funkcji radnego na drugą kadencję.

Paczkowo jest miejscowością specyficzną, wyraźnie podzieloną DK92 i linią kolejową na 2 części. Jaki to ma wpływ na życie mieszkańców. Co mógłby Pan wskazać jako specyficzne cechy swojej miejscowości.

Podzielenie miejscowości na dwie części przez trasę 92 ma swoje minusy. Na stronie północnej usytuowane są sklepy handlowe, gastronomia, apteka szkoła i poczta; natomiast w części południowej mamy zabudowę mieszkaniową z jednym sklepem spożywczym. Poważnym problemem jest dotarcie dzieci do szkoły w sposób bezpieczny mimo, że światła na drodze 92 w jakimś stopniu zmniejszają ryzyko wypadków. Dzieląca wieś droga nie sprzyja integracji mieszkańców.

Z jakimi problemami boryka się Paczkowo i jak można je rozwiązać?

Bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców Paczkowa stanowi:
– brak dróg utwardzonych (nawierzchnia bitumiczna lub pozbruk),
– brak chodników, szczególnie na ul. Średzkiej
– brak kanalizacji sanitarnej w części Paczkowa
– brak przedszkola,
– brak ścieżek rowerowych.
Zdaje sobie sprawę, że zadania te można rozwiązywać w miarę możliwości finansowych gminy.

Wiele zaniepokojenia wśród mieszkańców Paczkowa wywołały informacje na temat możliwości przebiegu przez tą wieś wschodniej obwodnicy Poznania. Jakie Pan widzi rozwiązanie i jakie są Pana propozycje?

Przebieg wschodniej obwodnicy Poznania przedstawiony w 3 wariantach budzi spore kontrowersje. Uczestnicząc w 2 spotkaniach konsultacyjnych (Kostrzyn, Zalasewo) doszedłem do wniosku, że trzeba merytorycznie rozmawiać z zainteresowanymi mieszkańcami. Docierają do mnie informacje, że będzie opracowany wariant IV i myślę, iż jest to właściwa droga. Ważne jest n, aby decydenci usiedli do stołu rozmów z grupami mieszkańców i przedsiębiorców, których interesy zostaną naruszone i wypracowali optymalny wariant. Myślę, iż w tej sprawie adekwatne będzie powiedzenie „jeszcze się taki nie narodził co by wszystkim dogodził”.

Wiele osób w tym także radnych uważa, że Paczkowo jest preferowane pod względem inwestycji gminnych. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie?

Twierdzenie, że Paczkowo należy do miejscowości preferowanych pod względem ilości inwestycji gminnych jest dalece nieuprawnione. Aby obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie trzeba mówić o zadaniach realizowanych od początku władzy samorządowej tj. roku 1990. Należy zauważyć, iż Paczkowo jest dużą wioska i ma 1688 mieszkańców
Jak władza wykonawcza „dbała” o Paczkowo można ocenić po faktach czego nie zrobiono:
– Od roku 1990 nie utwardzono ani jednej nowej ulicy. Według danych z magistratu łączna ilość ulic to 41. Nadmieniam, iż naprawę „rozsypującej’ się ulicy Polnej nie można zaliczyć do nowej ulicy.
– Nie zbudowano chodnika w ul. Średzkiej (przebiega przez centrum miejscowości) mimo, że już w roku 2009 Burmistrz Gminy Kostrzyn wystąpił z propozycją wspólnej inwestycji;
– Nie wybudowano przedszkola.
– Nie zbudowano sieci wodociągowej w ul. Betonowej oraz nie dokonano wymiany sieci wodociągowej w pozostałych ulicach.
– Zlekceważono sygnały w 2009 r. o mogących nastąpić przerwach w dostawie wody do wielu miejscowości. Efekt przez tydzień kilkunastogodzinne przerwy w dostawie wody dla mieszkańców północnej części Paczkowa. Nadmieniam, iż na komisji budżetu w poprzedniej kadencji zgłaszałem konieczność budowy zbiornika retencyjnego.
– Nie zbudowano świetlicy mimo, że w planie finansowym gminy w roku 2009 było zarezerwowane 1 000 000 zł.
– Nie zaprojektowano (dotyczy lat 2006÷2010) kanalizacji sanitarnej na całej długości ulic Rolnej i Wiosennej a tym samym pobudowano kanalizację tylko części ulic.
Chciałbym zauważyć, iż w poprzedniej kadencji występowałem do władzy wykonawczej aby „tort” inwestycyjny podzielić przez ilość mieszkańców i dokonać teoretycznego obliczenia ile w danym roku powinno przypadać środków finansowych na poszczególne sołectwa i miasto. Niestety mój pomysł nie zyskał akceptacji jak się można domyślać z oczywistych powodów – lepiej przyznawać inwestycje według uznania władzy wykonawczej. Myślę, że przedstawione fakty zdecydowanie przeczą tezie jakoby Paczkowo należało do miejscowości z „preferencjami”.

Jakie są Pana największe sukcesy radnego i jakie porażki? A może ich nie ma?

Zastanawiam się czy słowo „sukcesy” jest słowem adekwatnym do realizacji zadań na które w pewnym stopniu Mogłem wpływać. Jako radny wyznaje wiele zasad a jedną z nich jest maksyma Napoleona: „Trzeba godnie służyć ludziom i nie starać się im przypodobać”. Zasygnalizuję tematy które pomyślnie się zakończyły. Nie ukrywam, że niektóre sprawiły mi sporo problemów i tak:
– odwodnienie Sali gimnastycznej (kanalizacja deszczowa)
– w wyborach uzyskałem 429 głosów (trzecie miejsce wśród radnych),
– budowa szkoły (były próby w 2011 r. przesunięcie realizacji inwestycji)
– otwarcie poczekalni dla podróżnych
– pozyskanie działki pod plac zabaw (ul. Szparagowa)
– poprzez wniosek na komisjach budżetu i rolnictwa (poprzednia kadencja) spowodowałem wstrzymanie wynagrodzeń dla części radnych za udział w komisji urbanistyczno – architektonicznej.
– w wyniku podjętych działań była Pani Burmistrz została ukarana upomnieniem przez Komisję Orzekającą o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych za wypłatę bezpodstawny prawnej wynagrodzeń dla części radnych za udział w komisji urbanistyczno – architektonicznej.
– otwarcie świetlicy wiejskiej,
– budowa chodnika w ul. Zapłocie.
Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja wielu z tych zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia sołtysa Pani Małgorzaty Glabas – Gruszki, Rady Sołeckiej, radnych oraz dobrej współpracy z burmistrzem Panem Marianem Szkudlarkiem.
Mając na uwadze fakt, iż poprzednia kadencja była dla mnie okresem „walki” z władzą wykonawczą o porażkach wypowiem się po upływie obecnej kadencji, ponieważ mam określone oczekiwania. Na marginesie analizując dotychczasową działalność nie odnotowałem porażki.

O czym marzy radny Ryszard Dyzma w tej kadencji?

Marzę, że do roku 2018, oprócz innych zadań inwestycyjnych, zrealizowane w Paczkowie zostaną:
– utwardzone dwie ulice Ogrodowa i Sokolnicka,
– pobudowany zostanie chodnik w ulicy Średzkiej,
Jeśli tak się stanie będę usatysfakcjonowany jako radny.
rozmawiał pch